Budsjett for 2022 

Styret har behandlet budsjettet for 2022. Innkrevde felleskostnader deles i felleskostnader (driftskostnader) og kapitalkostnader (avdrag og renter fellesgjeld). Din innbetalingsgiro viser hva som går til betjening av driftskostnader og hva som går til avdrag og renter knyttet til din andel fellesgjeld. 

Vedlikeholdsprosjektet med utbedring av de mest slitte vinduer, balkongdører står for tur i 2022, i tillegg rehabilitering av fyrhusstaket. Deler av dette prosjektet finansieres av borettslagets disponible midler, og deler av det finansieres gjennom innkrevde felleskostnader. 

Flere faste kostnader for borettslaget får en økning i 2022. Forsikringspremien hos If øker med 8%. - Forretningsførerhonoraret øker med 3,7%. Kommunale avgifter: Renovasjon er uendret, vann og avløp øker 4,5%.  

Det er også nødvendig å øke innkrevde felleskostnader for å dekke vedlikeholdsbehov i borettslaget i årene fremover. Da borettslaget ble etablert i 1997, ble ikke alle leilighetene solgt, og borettslaget har solgt disse etter hvert som leietakerne har flyttet ut. Gevinst fra salg av leilighetene har vært med på å dekke nødvendige vedlikeholdskostnader i borettslaget. I 2017 ble den siste leiligheten solgt, og dermed er det slutt på disse ekstrainntektene.  

Årets strømpriser var ikke mulig å forutse, og har tatt et stor innhugg i budsjettet, man har derfor sett seg nødt til å øke felleskostnader for å dekke forventet strømpriser videre i vinter. 

Innkrevde felleskostnader (driftskostnader) økes med 5 % fra 01.01.2022. Da er konsumprisindeksen på 3,5% også tatt høyde for. 

Samlet økning for felleskostnader + kapitalkostnader blir ca. 2,75 % fra 1.1.2022. Merk at den prosentvise endringen kan avvike dersom du har valgt å benytte deg av muligheten for individuell nedbetaling av fellesgjelden. 
  

 Rømningsveier i Schouterrassen borettslag 

  • Endeleiligheter og leiligheter uten balkong 
    Rømning gjennom vindu mot nabobalkong. Kontroller at vinduet kan åpnes og at det ikke er sperret for rømning. 
  • Leiligheter med balkong 
    Rømning over skillevegger mellom balkongene. Kontroller at det er fri adkomst. 
  • Leiligheter i femte etasje med balkong 
    Rømning gjennom luker i skilleveggene. Kontroller at det er fri adkomst og at lukene kan åpnes. 

Balkongene er rømningsveier. Kontroller at det er fri tilgang for å rømme over balkongskille eller gjennom rømningsluke i 5. etasje. Eiendeler må plasseres slik at nabo kan dytte ut rømningsluke fra innsiden. Endeleiligheter og midtleiligheter har rømning ut på naboens balkong via vindu. Kontroller at vinduet lar seg åpne. 

Styret minner om viktigheten av å holde rømningsveier ryddige i tilfelle brann. Trappeoppganger er rømningsveier, og det er forbudt å hensette sko eller andre eiendeler i oppgangene. 

Ta kontakt med styret eller vaktmester hvis du finner en rømningsvei som er helt eller delvis blokkert. 

 

Radiatorene er vannfylte – unngå vannskader! 

Styret minner om at det må sirkulere varme i radiatorene når man lufter i minusgrader. Det vil si at ventilen/termostaten på radiatoren må være åpen. Manglende varme kan føre til frostskader i radiatoren med påfølgende vannskader. 

 

Vindusbytteprosjekt 

I forbindelse med malerprosjektet i 2020 ble det avdekket i overkant av 30 vinduer samt åtte balkongdører, som er i så dårlig forfatning at de må byttes. Disse vil inngå i et eget prosjekt, som planlegges utført i løpet av 2022. De andelseierne som blir berørt av dette, vil få nærmere informasjon når en plan foreligger. 

 

Tider for rengjøring av fellesareal 
Styret har en avtalte med Nova Service om fast renhold av fellesareal i borettslaget. Hvilke oppganger og vaskerier som rengjøres hvilken dag, vil stå på borettslagets nettsider. 

 

Nabovarsel Olaf Schous vei 6 

Styret har mottatt nabovarsel om søknad om bruksendring med tilhørende innvendig ombygging og fasadeendringer. Det var varslet oppgradering av ventilasjonsanlegget som ville føre til behov for 2 nye takhatter på takflaten mot oddetalls-siden. Styret har svart ut merknaden og videre samarbeidet med OLYP om ny løsning som vil få minst mulig innvirkning på uteområdet/Sinsenparken.  

 

Ellers ønsker styret å benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og godt nyttår!