Generalforsamling og valg

Årets generalforsamling vil bli avholdt onsdag 5. mai. Innkalling med saksliste blir sendt ut ca. to uker før generalforsamlingen. Styret planlegger for fysisk gjennomføring av generalforsamling, men vi tar forbehold om det også i år kan være nødvendig å gjennomføre generalforsamlingen digitalt.

På generalforsamlingen i år står styreleder, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer på valg. Hvis du vil være med på å styre borettslaget kan du ta kontakt med valgkomiteen på e-post schouterrassenvalg@gmail.com.

Rehabilitering av fyrhuset

Borettslaget har et teknisk rom, «Fyrhuset», som befinner seg mellom oppgangene 14 og 16, med inngang fra baksiden mot Båhusveien. Fyrhuset rommer de sentrale komponentene i felles anlegg for radiatorvarme og varmtvann.

Da blokkene i borettslaget ble bygget på slutten av 1930-tallet, ble det fyrt med koks for oppvarming. Koksen ble oppbevart i betongbinger som henger fra taket i et eget rom i fyrhuset. På 1950-tallet gikk man over fra å fyre med koks til å bruke oljefyr og oljetanken ble plassert inne i to av de fire bingene. I 2017 ble oljetanken sanert, og fyringsanlegget er nå erstattet av fjernvarme og en elektrisk kjele som i kombinasjon står for oppvarmingen.

Rommet med bingene og selve bingene er i ganske dårlig forfatning. Derfor har styret startet et prosjekt for rehabilitering av fyrhuset. Usbl Prosjekt er engasjert som prosjekt- og byggeleder og vil bistå styret i å kartlegge tilstanden til fyrhuset, samt hente inn tilbud fra potensielle entreprenører som kan foreta rehabiliteringen. Arbeidene vil i hovedsak bestå i:

  • Miljøsanering av fyrrom etter tidligere olje og koksfyring.
  • Fjerning av nedstøpt oljetank.
  • Fjerning av plasstøpte betongtrakter fra tidligere koksfyring.
  • Sikring av bærende vegger og dekker under rivingsfasen.
  • Kartlegge kvalitet på eksisterende betong (basert på stikkprøver).
  • Opparbeide gårdsplass på dekke over fyrhus med nytt tettesjikt.

Som det siste kulepunktet avslører, er det også planlagt å opparbeide gårdsplassen, «fyrhustaket», mellom Schouterrassen 14 og 16. Har du forslag til hva fyrhustaket kan brukes til? Da setter vi pris på om du sender forslaget ditt til styret@schouterrassenborettslag.no eller skriver forslaget på en lapp og legger i styrets postkasse på endeveggen av Schouterrassen 13.

Bytte av varmtvannstanker

Dagens system for oppvarming av vann omfatter seks varmtvannstanker for å sikre en god beholdning av varmtvann til leilighetene. Disse tankene er nå av en alder hvor det kan oppstå lekkasjer. Derfor har styret vedtatt å bytte ut de gamle tankene med nye. Arbeidet er planlagt utført i løpet av vinteren 2021 og vil utføres av Jarotech AS. Arbeidet vil medføre redusert beholdning av varmtvann i perioden hvor arbeidet utføres, samt en dag med bortfall av varmtvann. Arbeidet vil ikke påvirke varmen i radiatorene. Styret vil komme med mer informasjon i form av et oppslag i oppgangene når oppstart av arbeidet nærmer seg.

Beboerundersøkelse 2021

Styret ønsker å lære mer om hvem som bor i borettslaget og hva vi som bor her er mer eller mindre fornøyd med. Vi inviterer derfor alle beboere til å svare på en spørreundersøkelse. Resultatet fra undersøkelsen vil brukes i styrets arbeid med å planlegge og prioritere tiltak for enda bedre bokvalitet i borettslaget.

I tillegg til å besvare spørsmål knyttet til borettslaget, ber vi dere også om å besvare noen spørsmål fra Sinsenparken Vel. Sinsenparken Vel jobber for at parken på taket av Sinsengarasjer og Rema 1000 (Olaf Schous vei 2-8), skal bli opparbeidet på nytt. Det er helt opp til Sinsenparken Vel hvordan parken skal bli, og vi ønsker derfor høre med dere beboere hva dere ønsker og ikke ønsker i en slik park.

Vi oppfordrer alle som har tilgang til Internett til å besvare undersøkelsen elektronisk. Finn undersøkelsen på: schouterrassenborettslag.no/BU2021

Hvis du heller vil besvare på papir kan du forsyne deg med en kopi fra oppslagstavlen og returnere den til styrets postkasse ved nr. 13.

Svarfristen er satt til 1. mars 2021.

Sjekk vinduene!

Styret har fått tilbakemeldinger fra beboere om at enkelte vinduer ikke lar seg åpne etter det utvendige vedlikeholdet av vinduer, balkongdører mv. i sommer/høst. Styret ber beboerne i borettslaget om å sjekke at vinduene i leiligheten lar seg åpne. Ikke bruk makt om de ikke lar seg åpne, da dette kan gjøre skade på vinduene. Dersom de ikke er mulige å åpne på grunn av størknet maling, ber vi dere om å kontakte styret.

Hilsen styret i Schouterrassen borettslag