Digital generalforsamling 

Det ble avholdt digital generalforsamling i år igjen grunnet Covid-19. På generalforsamlingen ble årsoppgjøret godkjent, og det ble valgt nye medlemmer til styret. Alle andelseiere har fått protokollen. 

Kontaktinfo til sittende medlemmer av styret:                                      

 

 

Adresse 

 Telefon 

Styreleder 

Line R. Lunde 

Schouterrassen 5 

901 63 197 

Nestleder 

Catrine Sommerseth 

Schouterrassen 4 

414 70 896 

Styremedlem 

Frida Haugen

Schouterrassen  

 

Styremedlem 

Kornelie Solenes  

Schouterrassen  

 

Styremedlem 

Klas Eidem 

Schouterrassen  

 

 

Styret takker avtroppende styreleder Kristoffer Fosse Hanssen, og styremedlem Monica Bjermeland, Mats Gjermundsen og Irene Schøyen for innsatsen og arbeidet de har lagt i å gjøre borettslaget til et godt sted å bo!  

 

Sommer, balkonger og grilling 

Sommeren innbyr til bruk av balkonger og utearealer. Husk at det er lytt mellom leilighetene og ta derfor hensyn til naboene når balkongdøren står åpen eller du oppholder deg på balkongen. Minner om husordensreglene som tilsier ro etter kl 23:00. 

Griller du på fellesarealene, må du sørge for at grillen blir forsvarlig slukket. Det er høy risiko for røykutvikling og brann hvis du kaster engangsgriller eller grillkull som ikke er forsvarlig slukket i søppeldunker eller søppelrommene. Styret oppfordrer til å begrense bruken av engangsgriller og å ikke plassere engangsgriller direkte på gressplen. 

 

Grill og gassgrill  

Generalforsamlingen 2021 besluttet at det skal være tillatt med både elektrisk grill og gassgrill på balkongene. Bruk av kullgrill er fortsatt ikke tillatt. Den som griller må ta hensyn til brannfaren, og sørge for at naboer ikke sjeneres. Grill må ikke være til hinder for rømningsveier, og skal ikke plasseres inntil skillevegger mellom balkongene. Det presiseres at de generelle råd og regler for oppbevaring av gass gjelder i borettslaget, listen under er ikke uttømmende.  

Riktig oppbevaring av gass: 

  • Oppbevar gassbeholderen stående, på et stabilt underlag. 
  • Det skal være god avstand til antennelseskilder og flaskene må ikke utsettes for sterk varme. 
  • Gass skal aldri oppbevares i kjelleren. 
  • Du kan oppbevare maksimalt to flasker på 11 kilo per boenhet. 

 

Nabovarsel, påbygg med boliger, Konghellegata 3-5 

Til informasjon mottok styret nabovarsel for riving og påbygg i Konghellegata 3-5, 14.05.21.  

Styret sendte en veldokumentert merknad på vegne av borettslaget, 27.05, godt begrunnet i gjeldende krav og planer ved hjelp av fagkyndige medlemmer i styret og beboere i borettslaget. Det ble også samkjørt en merknad på nabovarselet fra Sinsenparken Vel.  

De nærmest berørte beboerne ble varslet for og også kunne sende en privat merknad. 

Vi har ikke hørt mer angående saken og det ligger foreløpig heller ikke noe på saksinnsyn hos Oslo Kommune. For interesserte kan man følge med på videre saksgang via https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/ 

Byantikvaren har også startet opp arbeidet med en ny reguleringsplan for hele Sinsenbyen, saksnr. 202100768, denne kan følges via saksinnsyn. 

 

Vedlikehold av vinduer og balkongdører 

Prosjektet med bytte av vinduer og balkongdører som ble vurdert i dårlig tilstand har dessverre blitt forsinket av situasjonen rundt Covid-19. Styret er derimot nå i gang med å innhente anbud på prosjektet og håper at dette vil gå i gang snarlig etter fellesferien. Styret kommer med mer informasjon så snart det er noe nytt i saken. 

Likeledes har styret blitt gjort oppmerksom på at det er flere som ikke har blitt kontaktet ifbm igjenmalte vinduer. Styret er nå tett på i oppfølgingen av dette, og i dialog med entreprenøren Malermester Mathisen. 

 

Kontroller sluk på balkongen i dag! 
Andelseier eller eventuell leietaker må jevnlig kontrollere og påse at vann på balkongen renner ut gjennom sluk. Det skal til enhver tid være fri sikt til sluket på balkongen. Dersom det er lagt dekke over sluket, må dette tilpasses slik at det er mulig å føre tilsyn og å rense sluket. 

Oversvømmelse på balkongene vil presse vannet inntil bygningskroppen og kan medføre fuktinntrengning både i egen og andres leiligheter. Skulle det oppstå, er dette ikke en skade som dekkes av borettslagets forsikringsselskap. Etter vedtektene i borettslaget er kontroll og oppfølging av balkong andelseiers ansvar. Kostnader forbundet med skade som følge av manglende oppfølging av eget ansvar vil dermed i sin helhet tilfalle andelseier. Dette gjelder også skade på andres leiligheter som følge av det kontrollansvaret andelseier har. 

Styret tydeliggjør dette for at vi skal unngå skader som følge av fuktinntrengning. 

 

Oppdaterte husordensregler  

Oppdaterte husordensregler for borettslaget med endringene etter generalforsamlingen vil bli gjort tilgjengelig på borrettslagets hjemmeside https://www.schouterrassenborettslag.no/  Dersom noen ønsker utskrift av disse i postkasse kan de ta kontakt med styret. 

 

Grafitti, tagging og tilgrising av bomiljøet 

Styret er i gang med å undersøke mulighetene for fjerning av grafitti, og samtidig eventuelt forebyggende tiltak som kan gjøres for å unngå kostbare og tidkrevende arbeid. Grafittien på naturmuren nedenfor oppgang 2 er dessverre mer komplisert enn det vaktmester kan fjerne, så her må vi ha ekstern bistand. Tagging og lignende andre steder på bygningsmassen kan man videreformidle til vaktmester slik at han kan vurdere fjerning fortløpende.   

 

Nye varmtvannsberedere 

Borettslaget har denne uken fått montert opp nye varmtvannsberedere. Det vil i den forbindelse påregnes noe ustabil temperatur på vannet i en ukes tid. 

 

Styret ønsker alle i Schouterrassen en riktig god sommer 😊