Generalforsamling

Årets generalforsamling vil bli avholdt 25. mai kl. 18 i Sinsen kirke. Fristen for å melde inn forslag til behandling på generalforsamlingen er 13. april 2016. Det blir hengt opp eget oppslag om dette.

Generalforsamlingen skal i år velge to nye styremedlemmer og tre nye varamedlemmer. Dersom du er interessert i å gjøre en innsats for borettslaget, kan du sende en e-post til valgkomiteen innen 13. april 2016 på schouterrassenvalg@gmail.com. Valgkomiteen vil sende ut eget informasjonsskriv.

Eiendomsskatt i Oslo

Oslo kommune vedtok den 16.12.2015 å innføre eiendomsskatt for boliger i Oslo. Det skal utskrives eiendomsskatt for alle boliger i kommunen på bakgrunn av boligverdi. Hjemmelsgrunnlaget for utskriving av eiendomsskatt er forskrift om eiendomsskatt for Oslo kommune.

For borettslag er det styret som mottar informasjon om utskrevet eiendomsskatt, og styret har ansvaret for å fordele eventuell skatt på den enkelte andelseier. Informasjon om utskrevet eiendomsskatt vil bli gjort tilgjengelig for styret i juni. Ettersom det etter forskriftens § 4 skal gis et bunnfradrag på kr 4 000 000 for den enkelte andel har vår forretningsfører USBL opplyst om at det mest sannsynlig ikke vil bli utskrevet eiendomsskatt for noen andeler i Schouterrassen Borettslag.

Mer informasjon om eiendomsskatt finnes på www.oslo.kommune.no/eiendomsskatt. Styret anbefaler å ta kontakt direkte med kommunen vedrørende spørsmål om eiendomsskatt.

Borettslagets budsjett for 2016

Styret har fått spørsmål om budsjettet for 2016. Budsjett for 2016 ble vedtatt av styret på styremøte i oktober 2015. I budsjettet er det hensyntatt økning av faste kostnader, herunder forsikringspremie, kommunale avgifter og forretningsførerhonoraret. Videre er det budsjettert med midler til årlig vedlikehold. Schouterrassen Borettslag har en sunn økonomi og på bakgrunn av dette ble det ikke vedtatt økning av felleskostnader i 2016.

Styret ønsker alle beboere en fin vår.