Generalforsamling
Årets generalforsamling vil bli avholdt fra onsdag 5. mai. Styret har vedtatt generalforsamlingen også i år skal gjennomføres digitalt. Mer informasjon om avviklingen av årets generalforsamling, kommer sammen med innkallingen. Fristen for å melde inn saker til behandling på generalforsamlingen er 21. mars.

Styreverv
Valgkomiteen søker fortsatt kandidater til å fylle posisjonene i styret som er på valg. I år skal det velges styreleder, tre nye styremedlemmer og tre varamedlemmer til styret.

Fordi generalforsamlingen gjennomføres digitalt, vil det ikke være mulig å komme med benkeforslag under møtet. Kandidater til alle verv må derfor være klare før generalforsamlingen.

Ta kontakt med valgkomiteen på e-post schouterrassenvalg@gmail.com eller med styret på e-post styret@schouterrassenborettslag.no, hvis du er interessert eller har noen spørsmål knyttet til det å sitte i styret 😊

Resultater fra beboerundersøkelsen 2021
Tidligere i år ble det gjennomført en trivselsundersøkelse i borettslaget og det kom inn i overkant av 150 svar og mange verdifulle kommentarer. Styret tar med resultatene fra undersøkelsen i sitt arbeid med videre forbedringer.

En oppsummering av resultatene er slått opp på oppslagstavler i oppgangene. Fullstendig rapport med alle kommentarer er tilgjengelig på nettsiden. Kontakt styret hvis du ønsker en papirkopi.

Smittevern
Oslo er inne i tredje – og forhåpentlig siste – smittebølge. La oss ta ekstra godt vare på hverandre i denne perioden, også her i borettslaget. Vask hendene og smil til naboen, men hold avstand.

Kontroller sluk på balkongen i dag!
Andelseier eller eventuell leietaker må jevnlig kontrollere og påse at vann på balkongen renner ut gjennom sluk. Det skal til enhver tid være fri sikt til sluket på balkongen. Dersom det er lagt dekke over sluket, må dette tilpasses slik at det er mulig å føre tilsyn og å rense sluket.

Oversvømmelse på balkongene vil presse vannet inntil bygningskroppen og kan medføre fuktinntrengning både i egen og andres leiligheter. Skulle det oppstå, er dette ikke en skade som dekkes av borettslagets forsikringsselskap. Etter vedtektene i borettslaget er kontroll og oppfølging av balkong andelseiers ansvar. Kostnader forbundet med skade som følge av manglende oppfølging av eget ansvar vil dermed i sin helhet tilfalle andelseier. Dette gjelder også skade på andres leiligheter som følge av det kontrollansvaret andelseier har.

Styret tydeliggjør dette for at vi skal unngå skader som følge av fuktinntrengning.

Hilsen styret!