Budsjett for 2021

Styret har behandlet budsjettet for 2021. Innkrevde felleskostnader deles i felleskostnader (driftskostnader) og kapitalkostnader (avdrag og renter fellesgjeld). Din innbetalingsgiro viser hva som går til betjening av driftskostnader og hva som går til avdrag og renter knyttet til din andel fellesgjeld.

Vedlikeholdsprosjektet av vinduer, balkongdører mv. er avsluttet. Deler av dette prosjektet finansieres av borettslagets disponible midler, og deler av det finansieres gjennom innkrevde felleskostnader.

Flere faste kostnader for borettslaget får en økning i 2021. Vann- og avløpsgebyr vil øke med 1,5 %, forsikringspremien øker med 8 % og flere av borettslagets faste avtaler knyttet til tv/internett, renhold mv. er ventet å øke med 2 %.

Det er også nødvendig å øke innkrevde felleskostnader for å dekke vedlikeholdsbehov i borettslaget i årene fremover. Da borettslaget ble etablert i 1997, ble ikke alle leilighetene solgt, og borettslaget har solgt disse etter hvert som leietakerne har flyttet ut. Gevinst fra salg av leilighetene har vært med på å dekke nødvendige vedlikeholdskostnader i borettslaget. I 2017 ble den siste leiligheten solgt, og dermed er det slutt på disse ekstrainntektene.

Innkrevde felleskostnader (driftskostnader) økes med ca. 2,4 % fra 1.1.2021.

Samlet økning for felleskostnader + kapitalkostnader blir ca. 1,3 % fra 1.1.2021. Merk at den prosentvise endringen kan avvike dersom du har valgt å benytte deg av muligheten for individuell nedbetaling av fellesgjelden.

Rømningsveier i Schouterrassen borettslag

 • Endeleiligheter og leiligheter uten balkong
  Rømning gjennom vindu mot nabobalkong. Kontroller at vinduet kan åpnes og at det ikke er sperret for rømning.
 • Leiligheter med balkong
  Rømning over skillevegger mellom balkongene. Kontroller at det er fri adkomst.
 • Leiligheter i femte etasje med balkong
  Rømning gjennom luker i skilleveggene. Kontroller at det er fri adkomst og at lukene kan åpnes.

Balkongene er rømningsveier. Kontroller at det er fri tilgang for å rømme over balkongskille eller gjennom rømningsluke i 5. etasje. Eiendeler må plasseres slik at nabo kan dytte ut rømningsluke fra innsiden. Endeleiligheter og midtleiligheter har rømning ut på naboens balkong via vindu. Kontroller at vinduet lar seg åpne.

Styret minner om viktigheten av å holde rømningsveier ryddige i tilfelle brann. Trappeoppganger er rømningsveier, og det er forbudt å hensette sko eller andre eiendeler i oppgangene.

Ta kontakt med styret eller vaktmester hvis du finner en rømningsvei som er helt eller delvis blokkert.

Vedlikehold av vinduer, dører og fasader

Malermester Mathisen har ferdigstilt vedlikeholdsarbeidet av vinduer, balkongdør, kjellervegger mv. Kostnaden for prosjektet ligger an til å bli lavere enn ventet da det var et mindre behov for å bytte dekk- og glasslister.

Underveis i prosjektet ble det avdekket i overkant av 30 vinduer samt åtte balkongdører, som er i så dårlig forfatning at de må byttes. Disse vil inngå i et eget prosjekt, som planlegges utført i løpet av 2021. De andelseierne som blir berørt av dette, vil få nærmere informasjon når en plan for utskiftningen foreligger.

Nye tider for rengjøring av fellesareal

Styret har en avtalte med Nova Service om fast renhold av fellesareal i borettslaget. Frem til nå har rengjøringen foregått på tirsdager og torsdager, men fremover vil dette gjøres mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Hvilke oppganger og vaskerier som rengjøres hvilken dag, vil stå på borettslagets nettsider.

Støyende arbeid i leilighetene

Mange leiligheter har skiftet eier i 2020, og dette medfører en del oppussing i borettslaget. Styret minner om reglene rundt ombygging og oppussing:

 • Støyende arbeider er ikke tillatt på helligdager og søndager.
 • Ved støyende arbeider, skal det settes opp oppslag med angivelse av leilighet, navn og kontaktinfo på oppslagstavlen i oppgangen.
 • Av hensyn til rømningsveier og orden, skal det aldri lagres materialer, søppel eller utstyr i fellesarealer inne eller ute.
 • Container eller avfallssekk, kan plasseres på borettslagets eiendom i inntil 48 timer.
 • Andelseier som pusser opp, skal holde trappeoppgangen og fellesarealene rene for støv og smuss fra oppussingen daglig.
 • Eventuelle skader på fellesområder, må varsles styret slik at utbedring kan avklares.
 • Ved stenging av vann/avløp, som påvirker andre leiligheter, skal dette også varsles i god tid på oppslagstavle i oppgangen.

Julegrantenning

I lys av gjeldende smittevernregler, vil det ikke arrangeres julegrantenning i år. Selv om det ikke blir et arrangement med gløgg, klementiner og julesanger, vil julegranen, som seg hør og bør, tennes etter mørkets frembrudd første søndag i advent. Vi håper dere vil glede dere over julegranen også i år.

Husk å rense lofilter i tørketromlene!

Ved rutinemessig kontroll av fellesrom fant styret tette lofilter i mange tørketromler. Tette lofiltre gir dårligere tørkeeffekt, og kan gi høy varmeutvikling og i verste fall føre til brann. Lofilteret er litt forskjellig på de ulike maskinene, men er lett å finne og tømme. Det er vanligvis en del som trekkes ut og tømmes for lo før den settes tilbake.

 

Hilsen styret i Schouterrassen borettslag